Menu

Všeobecné záväzné nariadenia

Vyššie

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č.1/2021
Dodatok 1-2019 k VZN za rozvoj
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2011 O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A INÝCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
Všeobecne záväzného nariadenia obce Macov č. 1/2011 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
Dodatok č.1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov
Všeobecne záväzné nariadeni o chove a držaní psov
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY-1-2014
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce MACOV č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Macov č. 1/2007 o určení školských obvodov základných škôl
ŠTATÚT KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O B C E M A C O V
 
 
Powered by Phoca Download