Logo
Print this page

Súčasnosť obce

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko. 

Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a kanalizáciu.

V poslednej dobe bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci. Ďalej plánujeme dokončiť nadstavbu Kultúrneho domu a vykonať rekonštrukciu Domu smútku, ako aj rekonštrukciu parkoviska a chodníkov v cintoríne. Samozrejme všetky tieto aktivity plánujeme realizovať za pomoci Eurofondov. 

Na určenie smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Macov bol spracovaný nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Macov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a ktorý odzrkadľuje potreby obyvateľov obce.

Potreba vypracovať nový PHSR obce Macov bola podmienená zmenenými podmienkami v spoločnosti a v živote obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR, a tiež vyplýva z prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie.

Nezabúdame ani na kultúrno-spoločenský život. V obci sa konajú rôzne kultúrno spoločenské akcie ako je Deň detí, Mikulášske stretnutia, zábavy...

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.